Pravidlá ochrany osobných údajov

1. INFORMÁCIE O BULGARICUS.SK

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi prevádzkovateľa stránky bulgaricus.sk, Ing. Ľubica Kuttnerová, Kremnická 11, 960 01 Zvolen, IČO: 35190981, Živnostenský register č. 611-7948, upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok bulgaricus.sk (ďalej len „webové stránky“) najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“) a zákazníkov bulgaricus.sk, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“)..

1.2. bulgaricus.sk pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na bulgaricus.sk spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na bulgaricus.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú v prípade zákazníkov meno a priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva bulgaricus.sk informácie o tovare, ktorý naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava bulgaricus.sk údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. bulgaricus.sk nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi bulgaricus.sk a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže bulgaricus.sk vybaviť Vašu objednávku. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

3.2. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie bulgaricus.sk spracováva cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava bulgaricus.sk štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies.

4. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

4.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané bulgaricus.sk a jej prevádzkovateľmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s bulgaricus.sk.

4.2. bulgaricus.sk ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre bulgaricus.sk na účely a spôsobom, ktoré bulgaricus.sk stanovuje. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktorých bulgaricus.sk využíva, patria:

 • prepravné spoločnosti:
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovenská Republika, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 9084/S
 • Google LLC (analytické nástroje Google Analytics)
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti bulgaricus.sk.

5. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

5.1. bulgaricus.sk spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona bulgaricus.sk následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch (10 rokov).

5.2. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva bulgaricus.sk po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

5.3. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva bulgaricus.sk iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na bulgaricus.sk vzťahujú.

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

6.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na bulgaricus.sk a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré bulgaricus.sk spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo bulgaricus.sk. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli bulgaricus.sk pri vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám bulgaricus.sk potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže bulgaricus.sk správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že bulgaricus.sk spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už bulgaricus.sk nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok bulgaricus.sk Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od bulgaricus.sk k inému subjektu, kedy bulgaricus.sk odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

6.2. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností bulgaricus.sk so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. BEZPEČNOSŤ

7.1. bulgaricus.sk dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). bulgaricus.sk kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

7.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený prístupovými heslami.

8. KONTAKT

8.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na bulgaricus.sk emailom na adresu gdpr@bulgaricus.sk, alebo na telefónnom čísle +421 907 767 967.

9. ÚČINNOSŤ

9.1. Tieto pravidlá sú účinné od 24. 5. 2018.