Protinádorová aktivita probiotík – experimentálne a klinické štúdie

Georgi Alexandrov1, Kaloyan Georgiev2, Marieta Georgieva2, Ivan Iliev3, Maria Peneva4

Abstrakt

Úvod: Mnohí vedci sa v posledných dekádach venujú problematike protinádorového účinku probiotík. V polovici minulého storočia I. Bogdanov experimentálne dokázal, že Lactobacillus subsp. bulgaricus inhibuje rast a proliferáciu nádorových buniek sarkómu 180 (Crocker sarcoma S180), implantovaných na potkanoch. Kitadzava (Japonsko) zistil dobrý protirakovinový účinok fermentovaného mlieka na potkany s implantovanými nádorovými bunkami. A. Hosono (Japonsko) zistil, že protirakovinový účinok fermentovaného mlieka je spôsobený baktériami mliečneho kvasenia a polysacharidmi, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Naše predbežné štúdie ukázali, že probiotický produkt Laktera + Nature® má antiproliferatívny účinok proti agresívnej bunkovej línii HT-29 karcinómu hrubého čreva. Probiotikum Laktera + Nature® obsahuje pôvodné kmene Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 izolované z pramenitej vody v Bulharsku a 21 prírodných esenciálnych a neesenciálnych mliečnych aminokyselín. Cieľom tejto štúdie je bližšie určiť protinádorovú aktivitu rôznych zložiek probiotika Laktera Nature® a študovať účinok probiotického vzorca ako nutričnej terapie u pacientov s kolorektálnym karcinómom.

Materiály a metódy: Boli použité štyri typy bunkových línií: 3T3, BJ, HT-29, MDA-MB-231. Cytotoxicita bola stanovená metódou redukcie farbiva MTT. Skúmaná bola priama cytotoxicita testovaných bunkových línií meraná v 24. hodine a antiproliferatívna aktivita meraná v 72. hodine. Boli použité štyri rôzne vzorky Laktera Nature®: vzorka 1 (pôvodná probiotická formulácia obsahujúca živé bunky Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 a 21 mliečnych aminokyselín), vzorka 2 (iba probiotické kmene bez aminokyselín), vzorka 3 iba 21 mliečnych aminokyselín bez probiotických kmeňov) a vzorka 4 (pôvodný probiotický vzorec, ktorý prešiel p-sterilizáciou 10 Gy, čím sa probiotické kmene usmrtia, pričom zostanú len bunkové steny). Klinická štúdia sa uskutočnila na vzorke 13 pacientov  ktorí podstúpili chirurgický zákrok rakoviny kolorekta a podstupujúcich chemoterapiu a rádioterapiu. Polovica pacientov užívala 15 g dennej dávky Laktera Nature® (vzorka 1) ako výživovú doplnkovú  terapiu.

 

Výsledky a diskusia: Všetky štyri vzorky vykazujú zanedbateľnú priamu cytotoxicitu testovaných bunkových línií meraných v 24. hodine. Vzorky 3 a 4 vykazujú mierny cytotoxický účinok závislý od koncentrácie a času. Bolo zaujímavé pozorovať, že vzorka 2 (len probiotické kmene) nemala očakávaný inhibičný účinok na rast karcinómu (v tomto prípade MDA-MB-231), dokonca ešte zvýšil svoj rast. Vzorka 1 (pôvodná probiotická formulácia Laktera Nature®, obsahujúca živé probiotické kmene a 21 aminokyselín) preukázala významnú rastovú inhibíciu rakovinových bunkových línií HT-29 a MDA-MB-231 s hodnotami IC50 – 711,69 ± 82,1 a 934,21 ± 43,5 mcg / ml, merané v 72. hodine. Paralelne vedená klinická štúdia ukazuje, že nutričná terapia s pôvodnou probiotickou receptúrou Laktera Nature® umožňuje vykonať kompletné liečebné kúry chemoterapiou a rádioterapiou a znižuje vedľajšie účinky chemoterapie a rádioterapie.

Záver: Pôvodná probiotická formulácia Laktera Nature® inhibuje rast bunkových línií rakovinových buniek HT-29 a MDA-MB-231. Nutričná terapia Laktera Nature® zlepšuje kvalitu života a zvyšuje mieru prežitia u pacientov s kolorektálnym karcinómom.

Kľúčové slová: Probiotikum, Laktera Nature®, Lactobacillus bulgaricus, aminokyseliny, protinádorový účinok, cytotoxicita, nutričná terapia, kolorektálna rakovina.

1 – Vojenská zdravotnícka akadémia – Sofia, Bulharsko

2 – Katedra predklinických a klinických vied, Sektorová farmakológia a toxikológia, Farmaceutická fakulta, Lekárska univerzita v Varna, Bulharsko

3 – Ústav experimentálnej morfológie, patológie a antropológie s múzeom, Bulharská akadémia vied, Sofia, Bulharsko

4 – Lekárske centrum “Evrozdrave” Sofia, Bulharsko

Pôvodný kompletný dokument v anglickom jazyku dostupný tu.

Voľný preklad z anglickej verzie.